Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Utveckling av Stockholm Skavsta

Installationer till allväderssystem på landningsbanorna pågår och kommer att slutföras hösten 2020. Därefter ska myndighetstillstånd utverkas och systemet beräknas tas i drift sommaren 2021. Projektet Skavsta Access 2.0 pågår 2016-2021. Totalt investeras 50 miljoner kronor varav 25 miljoner kommer från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Skavsta Access 2.0 har som mål att höja kapaciteten på Stockholm Skavsta flygplats bland annat för att kunna avlasta Arlanda med landningar vid dåligt väder. Projektet innebär också att nödvändiga strategiska analyser gjorts som en del i arbete att skapa en internationell multimodal transportnod på området då det behövs ett samordnat trafiksystem mellan regionens flygplatser och ökad stabilitet i flyginfrastrukturen.

Uppgraderad teknik på landningsbanor steg för steg

ILS CAt IIIBFör att plan ska kunna landa på Stockholm Skavsta i dåligt väder krävs en uppgradering av tekniken på landningsbanor. Luftrummet har studerats och rapporten lämnades vid årsskiftet 2017/2018. Fler banljus och ILS-utrustning har installerats nattetid och kommer att slutföras under hösten 2020. Därefter ska systemet som helhet testas och myndighetstillstånd utfärdas. Systemet beräknas tas i drift sommaren 2021. 

Resecentrum Skavsta för Ostlänken 

Ett resecentrum för Ostlänken skap byggas och parallellt pågår planeringen av en ny flygplatsterminal som tar höjd för framtida resevolymer.

Det är möjligt att få en uppfattning om längden på plattformarna för Ostlänkens huvudspår och bispår genom att leta upp blå pinnar i marken på flygplatsens uteparkering. Längst upp i väster i riktning mot Stigtomta sitter pinnarna som sträcker sig hela vägen bort till skogsdungen. Under början av 2020 beräknas spårdragningen för bibanan liksom tillfartsvägar att presenteras. Ostlänken ska vara färdigbyggd senast år 2035.

Kopplingen till E4:an analyserad

Trafikverket utreder hur kopplingen mellan E4:an och Stockholm Skavsta ska utformas. Under 2017 -2019 gjordes ett antal analyser som krävs för att skapa en nationell nod för flyg-, tåg- och vägtransporter. Detta omfattade bland en åtgärdsvalsstudie.

Resandeprognoser per trafikslag

En resandeprognos gjord av Sweco innehåller beräkningar för de olika trafikslagen; tåg, bil, buss och flyg år 2040 . Beräkningarna utgår från förväntningen att 30 000 – 40 000 personer kommer att dagligen röra sig inom området år 2040. Enlig Sweco kommer 5000 personer dagligen att välja tåget till och från flygplatsen.

Verksamhetsområde Skavsta – närhet och tillgänglighet styrkorna

Skavstas främsta kvalitet handlar om närhet och tillgänglighet som möjliggör flöden lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det kan handla om flöden av gods, tjänster eller kompetens (kunder, medarbetare) och det är därmed företag av många olika slag som skulle understödjas av de funktioner som Skavstaområdet erbjuder.

En strukturplan kommer att göras under 2020 för de ca 100 hektar som ska utvecklas i ett första skede. Redan 2017/18 gjordes en fördjupad näringslivsanalys av WSP. Den visar att det finns goda förutsättningar och ett stort intresse inom olika sektorer för att etablera sig i området. 

En avsiktsförklaring har tecknats mellan de tre största markägarna i området: flygplatsen, Nyköpings kommun och Skanska Sverige AB.

Sidan har uppdaterats 2019-12-19