Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Utveckling av Stockholm Skavsta

Installationer till allväderssystem på landningsbanorna pågår och beräknas att slutföras under 2022. Därefter ska myndighetstillstånd utverkas och systemet beräknas tas i drift sommaren 2023. Projektet Skavsta Access 2.0 pågår 2016-2022. Totalt investeras 50 miljoner kronor varav 25 miljoner kommer från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Skavsta Access 2.0 har som mål att höja kapaciteten på Stockholm Skavsta flygplats bland annat för att kunna avlasta Arlanda med landningar vid dåligt väder. Projektet innebär också att nödvändiga strategiska analyser gjorts som en del i arbete att skapa en internationell multimodal transportnod på området då det behövs ett samordnat trafiksystem mellan regionens flygplatser och ökad stabilitet i flyginfrastrukturen.

Uppgraderad teknik på landningsbanor steg för steg

ILS CAt IIIBFör att plan ska kunna landa på Stockholm Skavsta i dåligt väder krävs en uppgradering av tekniken på landningsbanor. Fler banljus och ILS-utrustning har installerats nattetid och kommer att slutföras under hösten 2022. Därefter ska systemet som helhet testas och myndighetstillstånd utfärdas. Systemet beräknas tas i drift tidigast sommaren 2023. 

Resandeprognoser per trafikslag

En resandeprognos gjord av Sweco innehåller beräkningar för de olika trafikslagen; tåg, bil, buss och flyg år 2040 . Beräkningarna utgår från förväntningen att 30 000 – 40 000 personer kommer att dagligen röra sig inom området år 2040. Enlig Sweco kommer 5000 personer dagligen att välja tåget till och från flygplatsen.

Resecentrum vid Stockholm Skavsta 

En av de viktigaste anledningarna till byggnationen av Ostlänken, vilket riksdagen lyfter fram i sitt beslut, är att knyta samman en av Sveriges största flygplatser, Stockholm Skavsta flygplats, med Ostlänken. Vid Stockholm Skavsta flygplats ska en av de fem stationerna utmed Ostlänken byggas.

Att utveckla ett resecentrum och koppla samman terminaler för buss, järnväg och flyg är ett gemensamt arbete mellan Stockholm Skavsta Flygplats AB, Trafikverket, Nyköpings kommun och Region Sörmland.

Projekt Ostlänken håller god framdrift och arbetet med Skavsta resecentrum går nu in i en ny fas. För att säkra tillgängligheten till och inom området för samtliga trafikslag har en avsiktsförklaring tagits fram som kommunen, Region Sörmland och Trafikverket står bakom.  

Ta del av Trafikverkets förslag för utformning av sträckan Sjösa – Skavsta som varit ute på samråd under vårvintern 2022.

Verksamhetsområde Skavsta – närhet och tillgänglighet styrkorna

Målbilden för Skavsta verksamhetsområde är att utforma en värdeskapande stadsutveckling utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Här finns arbetsplatser och attraktiva besöksmål med möjligheter att mötas, utvecklas och uppleva.

Innovation och hållbarhet är självklara element och synliga kvaliteter i utvecklingsområdet. Fullt utbyggt finns här förutsättningar för mer än 10 000 nya arbetsplatser.

Nyköpings kommun har tagit fram ett planprogram som kommer att antas under 2022.  Läs mer

 

Sidan har uppdaterats 2022-03-24