Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Utveckling av Stockholm Skavsta

Uppdateringen till allväderssystem på landningsbanorna genomförs som planerat. Flera leveranser i projektet Skavsta Access 2.0 görs före årsskiftet. Totalt investeras 50 miljoner kronor varav 25 miljoner kommer från EU:s fond för ett  sammanlänkat Europa.

Skavsta Access 2.o har som mål att höja kapaciteten på Stockholm Skavsta flygplats bland annat för att kunna avlasta Arlanda med landningar vid dåligt väder. Projektet innebär också att nödvändiga strategiska analyser görs som en del i arbete att skapa en internationell multimodal transportnod på området.

Det är ökningen av antalet utrikesflyg de kommande tjugo åren och planeringen av Ostlänken som medför behov av högre kapacitet. Trängseln i luftrummet ovanför Stockholm är stor, särskilt under morgon timmar och kvällar, och det behövs ett samordnat trafiksystem mellan regionens flygplatser och ökad stabilitet i flyginfrastrukturen.

Uppgraderad teknik på landningsbanor steg för steg

ILS CAt IIIBFör att plan ska kunna landa på Stockholm Skavsta i dåligt väder krävs en uppgradering av tekniken på landningsbanor. Projekteringen av banljus, vilket är det första steget i uppdrageringen, närmar sig färdigställande. Parallellt med det har flygplatsen upphandlat ILS-utrustning av det norska företaget Indra. Utrustningen installeras under 2018.

Företaget Skyguide har studerat luftrummet och rapporten lämnades vid årsskiftet 2017/2018.

Internationell trafiknod kräver funktionell anslutning till E4:an

Under hösten 2017 påbörjas en åtgärdsvalsstudie som bland annat ska behandla tillgängligheten till Skavsta och hur kopplingen till E4 ska utformas. Den utgör en del av de analyser som krävs inför att flygplatsen utvecklas till en internationell nod för flyg, tåg och vägtransporter. Analyserna beräknas vara klara under 2019. Resultaten av analyserna kommer att rapporteras till Trafikverket som underlag till den nationella infrastrukturplanen.

Värt att påpeka är att Oxelösunds djuphamn ligger bara 20 minuter bort. Med kort insegling från Östersjön och järnvägsspår ända ned till kajen är hamnen ytterligare en del i trafiknoden.

Resandeprognoser per trafikslag

En resandeprognos gjord av Sweco innehåller beräkningar för de olika trafikslagen; tåg, bil, buss och flyg år 2040 . Beräkningarna utgår från förväntningen att 30 000 – 40 000 personer kommer att dagligen röra sig inom området år 2040. Enlig Sweco kommer 5000 personer dagligen att välja tåget till och från flygplatsen.

Personflöden simuleras för optimal utformning av ny terminal

Ny terminalFör att möta ett ökat antal resande kommer en ny terminal att börja byggas 2022.  För att skapa en effektiv och hållbar flygplats som på bästa sätt möter de behov som resenärerna har beräknas just nu hur, när, var och hur många som kommer att röra sig i terminalen. Med hjälp av en simuleringsmodell undersöker och analyserar två civilingenjörsstudenter vid Linköpings universitet hur framtida personflöden från resecentrum via säkerhetskontroller till gaterna kommer att se ut. Avhandlingen presenterades i juni 2017.

Närhet och tillgänglighet – nyckelfaktorer

Skavstas främsta kvalitet handlar om närhet och tillgänglighet som möjliggör flöden lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det kan handla om flöden av gods, tjänster eller kompetens (kunder, medarbetare) och det är därmed företag av många olika slag som skulle understödjas av de funktioner som Skavstaområdet erbjuder.

Det framgår av den fördjupade näringslivsanalys av hur de stora markområden som omgärdar flygplatsen kan utvecklas. Analysen är gjord av WSP och visar att det finns goda förutsättningar och ett stort intresse inom olika sektorer för att etablera sig i området. Med utgångspunkt i analysen har arbetet av en utvecklingsplan inletts.

Hangar byggs för privatflyg

Ett utvecklingsarbete pågår som innebär att flygplatsen inom tre år kommer att öppna för privatflyg. I planerna ingår bygget av en hangar för privatflyg