Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stockholm Skavsta flygplatsen i den nationella politiken

Utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats är avhängig investeringar och beslut som vi själva styr över, men ramarna sätts på nationell och/eller internationell nivå.

2020

Nationell besöksnäringsstrategi
Regeringen förväntas presentera sin besöksnäringsstrategi under första kvartalet 2020.

Miljöstyrande start- och landningsavgifter
Transportstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att lämna förslag på miljöstyrande start- och landningsavgifter för flyget. Förslaget ska redovisas våren 2020.

Översyn av beredskapsflygplatser
Trafikverket har av regeringen fått i uppdrag att se över nuvarande system av beredskapsflygplatser. Översynen syftar till att se över det nuvarande systemets effektivitet, funktionalitet och ändamålsenlighet. Trafikverket ska också lämna förslag på eventuella förändringar.

Trafikverket ska senast den 31 mars 2020 föredra arbetsläget och redovisa en analys och preliminära bedömningar avseende nät av beredskapsflygplatser och finansieringsmodell. Uppdraget, inklusive förslag till eventuella förändringar och åtgärder samt övriga bedömningar, ska redovisas senast den 15 juni 2020.

Klimatpolitisk handlingsplan
Regeringen har den 17 december överlämnat sin klimatpolitiska handlingsplan till riksdagen innehållande 132 åtgärdspunkter. Flera av dem bland annat åtgärderna 63, 83, 84, 96 och 120.

TEN-T
EU-kommissionens översyn av TEN-T, det Trans-Europeiska Transportnätverket pågår. Sommaren 2020 kommer resultatet av presenteras och under hösten inleds arbetet att åtgärda eventuella behov.

Nya stambanor för järnvägen
Beslut om eventuellt nya stambanor mellan Sveriges tre största städer dröjer. I december 2019 avstod M och KD att delta i de samtal som infrastrukturminister Tomas Eneroth bjudit in till.

Biojet för flyget
Utredningen Biojet för flyget SOU 2019:11 remitterades. Region Sörmland besvarade remissen, medan Nyköpings kommun valt att avstå.

Färdplan Arlanda
Ovissheten kring om och i så fall hur regeringen vill utveckla Arlanda påverkar Stockholm Skavsta indirekt. Det är inte möjligt att konkretisera hur SSF kan komplettera Arlanda och bidra till ökad tillgänglighet förrän vi vet vad Swedavia får i uppdrag att genomföra. Vårt mål är att Stockholm Skavsta ska pekas ut som Arlandas back-up (redundansflygplats).

Gruppundantag för investeringar i flygplatser

För att minska byråkrati och administrativa krav beslöt EU-kommission om ett gruppundantag för investeringar i flygplatser vilket trädde i kraft under 2017.

EU-kommissionen följer under sommaren 2019 upp vilken effekt som hittills noterats.  Stockholm Skavsta flygplats har till EU-kommissionen framfört att konkurrensen mellan flygplatser kan snedvridas, en farhåga som kvarstår. Ta del av de synpunkter som flygplatsen skickade till EU-kommissionen hösten 2016. Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Ostlänken är en av de utpekade investeringarna under perioden. Ostlänken är ett fristående projekt men ses också som en del av det planerade nätverket av höghastighetsbanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. Enligt Trafikverkets ska maxhastigheten vara 250 km/timma och trafiken kan tas i drift 2033-35.

Samtal har under 2018/19 förts mellan regeringen och oppositionspartierna om höghastighetsbanorna. I juni 2019 meddelade Moderaterna att de inte längre står bakom planerna på höghastighetståg. Det är oklart vilken effekt detta beslut får.

Miljödepartementet har tillåtlighetsprövat  Ostlänken och beslutet kom maj 2018. Beslutet om stationsläge på bibanan föregicks av intensiva diskussioner.

Nationell flygskatt

Om flygskatten ger effekter som gynnar klimatet är omtvistat.

Ta del av utredningens förslag och de yttranden vi då skickade in till Finansdepartementet.

Nationell flygstrategi

Efter många år utan en samlad vision av hur flyget ska utvecklas i Sverige, presenterade regeringen i januari 2017 en nationell flygstrategi. Trafikanalys har konstaterat att utrikestrafiken kommer att växa i sådan omfattning att kapacitetsbrist kan uppkomma på Arlanda och i Stockholms luftrum.  Vi har argumenterat för ett helhetsgrepp oaktat ägarförhållanden. Tillsammans med Arlanda (och Bromma) kan Stockholm Skavsta ingå i ett flygplatssystem där trafiken i flygrummet dirigeras utifrån bland annat kategori och destination; reguljärflyg, charterflyg, fraktflyg, kustbevakning, privatflyg m.m.

Stockholms flygkapacitet

Anders Sundströms rapport ”Mer flyg och bostäder” skickades ut på remiss under sommaren 2016.  Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland lämnade in remissvar.

Sidan har uppdaterats 2019-12-19