Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stockholm Skavsta flygplatsen i den nationella politiken

Utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats är avhängig investeringar och beslut som vi själva styr, men ramarna sätts på nationell och/eller internationell nivå.

Färdplan Arlanda

Regeringen tillsatte i maj 2017 ett råd som ska bidra till regeringens arbete med att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats ur ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv. Arlandarådet är ett rådgivande organ för utbyte av erfarenheter mellan regeringen och företrädare för myndigheter, statligt ägda bolag och offentlig sektor, näringslivet, intresseorganisationer, forskning och akademi m.fl. Arlandarådet består av 15 ledamöter och leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Till rådet är kopplat ett litet sekretariat. Rådet ska redovisa en färsplan för Arlanda i slutet av 2018.

Några av de områden som Arlandarådet ska diskutera är regional och lokal tillväxt, internationell tillgänglighet och tillgången till andra flygplatser i Stockholmsregionen.

Vårt mål är att rådet ska peka ut Stockholm Skavsta som Arlandas back-up (redundansflygplats). Vi har därför skrivit till Arlandarådet om regional tillväxt och internationell tillgänglighet och om behovet av en helhetssyn för ett klimatsmart resande.  Tillsammans med regionala företrädare för både näringsliv och politiken har vi skrivit ett debattinlägg om vikten av balans mellan norr och söder inom Stockholmsregionen.

 

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Under våren kommer regeringen att fastställa den nationella planen och den ekonomiska ramarna för länsplanerna. Trafikverkets förslag har remitterats och inkomna synpunkter behandlas nu inom regeringskansliet.

En av de utpekade investeringarna under perioden är Ostlänken. Ostlänken är ett fristående projekt men ses också som en del av det planerade nätverket av höghastighetsbanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. Enligt Trafikverkets förslag ska maxhastigheten vara 250 km/timma och trafiken kan tas i drift 2033-35.

Två aspekter av projektet Ostlänken påverkar flygplatsens utveckling i hög utsträckning, dels när tågtrafiken beräknas tas i drift och dels stationsläget på flygplatsen. Regeringen meddelade under april 2018 att de bjuder in allianspartierna och vänsterpartiet till samtal om höghastighetsbanorna vilket föranledde positiva regionala reaktioner.

Miljödepartementet genomför nu en tillåtlighetsprövning av Ostlänken inklusive Trafikverkets förslag på stationsläge på flygplatsen på bibana. Under 2017 pågick intensiva diskussioner om stationsläge på huvudbanan eller bibanan. Regeringen kommer att beslut om stationsläget under maj månad 2018.

Nationell flygskatt

I regeringens budgetproposition 2017/2018:1 föreslås en lag om skatt på flygresor som ska träda i kraft 1 april 2018. Riksdagen behandlar för närvarande propositionen och motionerna i utskotten. I slutet av november beslutas om den övergripande budgeten och under december fattas beslut per utgiftsområde (lag om flygskatt är utgiftsområde 22).

Förslaget om att införa en flygskatt har varit om diskuterat och flygskatteutredningens förslag genererade drygt 220 yttranden och spontansynpunkter.

Ta del av utredningens förslag och de yttranden vi då skickade in till Finansdepartementet.

Nationell flygstrategi

Efter många år utan en samlad vision av hur flyget ska utvecklas i Sverige, presenterade regeringen i januari 2017 en nationell flygstrategi. Trafikanalys har konstaterat att utrikestrafiken kommer att växa i sådan omfattning att kapacitetsbrist kan uppkomma på Arlanda och i Stockholms luftrum.  Vi har argumenterat för ett helhetsgrepp oaktat ägarförhållanden. Tillsammans med Arlanda (och Bromma) kan Stockholm Skavsta ingå i ett flygplatssystem där trafiken i flygrummet dirigeras utifrån bland annat kategori och destination; reguljärflyg, charterflyg, fraktflyg, kustbevakning, privatflyg m.m.

flygstrategin

EU-kommissionens förslag för gruppundantag för investeringar i flygplatser

För att minska byråkrati och administrativa krav föreslog EU-kommission under 2016 ett gruppundantag för investeringar i flygplatser vilket trädde i kraft under 2017. Stockholm Skavsta flygplats befarar dock att konkurrensen mellan flygplatser kan snedvridas och här kan du ta del av de synpunkter som flygplatsen skickade till EU-kommissionen hösten 2016. Läs mer

Stockholms flygkapacitet

Anders Sundströms rapport ”Mer flyg och bostäder” skickades ut på remiss under sommaren 2016.  Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland lämnade in remissvar.

Infrastrukturproposition

Byggnationen av Ostlänken inleds nästa år. Detta står klart efter att regeringen lagt fram sin proposition. Propositionen innehåller regeringens förslag till inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. I propositionen anslås 100 miljarder kronor extra fram till 2029 för planeringen av transportinfrastrukturen. En kraftig satsning på järnvägsunderhåll och ett ökat förebyggande underhåll på järnvägen med nästan 50 procent finns också med. Ostlänken kommer att gå förbi flygplatsen och diskussioner pågår med Sverigeförhandlingen om en station på flygplatsen.

Riksdagens trafikutskott behandlade frågan och den 13 december kom riksdagens beslut.