Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stockholm Skavsta flygplatsen i den nationella politiken

Utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats är avhängig investeringar och beslut som vi själva styr över, men ramarna sätts på nationell och/eller internationell nivå.

Biojet för flyget

Utredningen Biojet för flyget SOU 2019:11 är remitterad. Region Sörmland kommer att besvara remissen, medan Nyköpings kommun valt att avstå.

Gruppundantag för investeringar i flygplatser

För att minska byråkrati och administrativa krav beslöt EU-kommission om ett gruppundantag för investeringar i flygplatser vilket trädde i kraft under 2017.

EU-kommissionen följer under sommaren 2019 upp vilken effekt som hittills noterats.  Stockholm Skavsta flygplats har till EU-kommissionen framfört att konkurrensen mellan flygplatser kan snedvridas, en farhåga som kvarstår. Ta del av de synpunkter som flygplatsen skickade till EU-kommissionen hösten 2016. Läs mer

Färdplan Arlanda

Ovissheten kring hur regeringen vill utveckla Arlanda påverkar Stockholm Skavsta indirekt. Det är inte möjligt att konkretisera hur SSF kan komplettera Arlanda och bidra till ökad tillgänglighet förrän vi vet vad Swedavia får i uppdrag att genomföra.

Vi hade som mål att Arlandarådet skulle peka ut Stockholm Skavsta som Arlandas back-up (redundansflygplats). Vi har därför skrivit till Arlandarådet om regional tillväxt och internationell tillgänglighet och om behovet av en helhetssyn för ett klimatsmart resande.  Tillsammans med regionala företrädare för både näringsliv och politiken har vi skrivit ett debattinlägg om vikten av balans mellan norr och söder inom Stockholmsregionen.

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Ostlänken är en av de utpekade investeringarna under perioden. Ostlänken är ett fristående projekt men ses också som en del av det planerade nätverket av höghastighetsbanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö. Enligt Trafikverkets ska maxhastigheten vara 250 km/timma och trafiken kan tas i drift 2033-35.

Samtal har under 2018/19 förts mellan regeringen och oppositionspartierna om höghastighetsbanorna. I juni 2019 meddelade Moderaterna att de inte längre står bakom planerna på höghastighetståg. Det är oklart vilken effekt detta beslut får.

Miljödepartementet har tillåtlighetsprövat  Ostlänken och beslutet kom maj 2018. Beslutet om stationsläge på bibanan föregicks av intensiva diskussioner.

Nationell flygskatt

Om flygskatten ger effekter som gynnar klimatet är omtvistat.

Ta del av utredningens förslag och de yttranden vi då skickade in till Finansdepartementet.

Nationell flygstrategi

Efter många år utan en samlad vision av hur flyget ska utvecklas i Sverige, presenterade regeringen i januari 2017 en nationell flygstrategi. Trafikanalys har konstaterat att utrikestrafiken kommer att växa i sådan omfattning att kapacitetsbrist kan uppkomma på Arlanda och i Stockholms luftrum.  Vi har argumenterat för ett helhetsgrepp oaktat ägarförhållanden. Tillsammans med Arlanda (och Bromma) kan Stockholm Skavsta ingå i ett flygplatssystem där trafiken i flygrummet dirigeras utifrån bland annat kategori och destination; reguljärflyg, charterflyg, fraktflyg, kustbevakning, privatflyg m.m.

flygstrategin

Stockholms flygkapacitet

Anders Sundströms rapport ”Mer flyg och bostäder” skickades ut på remiss under sommaren 2016.  Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland lämnade in remissvar.