Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Utredning av flygplatsystemet

25 maj 2022

Förslag på inriktning för statens ansvar för svenska flygplatser ska tas fram av en bokstavsutredare. Uppdraget som getts av infrastrukturminister Tomas Eneroth omfattar det nationella basutbudet av flygplatser och de statliga finansiella stöden till icke-statliga flygplatser. Förslagen ska ta utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara i linje med klimatmålen. Utredaren ska också tillvarata de erfarenheter som gjorts under pandemin avseende flyg och flygplatser. Senast den 15 november 2022 ska .

Inom ramen för uppdraget ska utredaren göra följande.

• Redovisa en översiktlig nulägesbild avseende flygplatsernas trafik,
verksamhet och ekonomi. I detta ingår att beskriva statens finansiella
åtaganden för de svenska flygplatserna, inklusive för den offentligt
upphandlade flygtrafiken.
• Översiktligt bedöma flygplatsernas och flygtrafikens förutsättningar och
utveckling på sikt, bl.a. mot bakgrund av pandemins effekter,
totalförsvarets behov och andra utvecklingstrender, t.ex. digitaliseringen,
nya resmönster och utvecklingen av elflyg, drönare och fossilfritt
flygbränsle.
• Redogöra för flygplatssystemets betydelse för medborgare och näringsliv
i hela landet avseende den långväga inrikes och utrikes tillgängligheten.
Hänsyn ska tas till möjligheterna att använda alternativa fossilfria
transportsätt med rimliga restider.
• Redogöra för flygplatssystemets betydelse för det samhällsviktiga flyget,
t.ex. ambulansflyget.
• Bedöma det nationella basutbudets syfte, som innebär att säkerställa en
grundläggande interregional och internationell tillgänglighet, samt föreslå
eventuella förändringar, t.ex. avseende konstruktion eller omfattning.
• Analysera driftstödets syfte och måluppfyllelse och föreslå eventuella
förändringar, inklusive finansiering. I detta ingår bl.a. att pröva olika
villkor som, utöver tillgänglighet, bör gälla för att en flygplats ska vara
berättigad till statligt driftstöd, exempelvis förekomsten av offentligt
upphandlad flygtrafik, behoven för det samhällsviktiga flyget och
beredskapsflygplatserna, kostnadseffektivitet, samt flygplatsernas
åtgärder för att bidra till en grön omställning av flyget.
• Bedöma behovet av (t.ex. beredskapsskäl), och möjligheterna till att
inrätta en statlig kontrollfunktion i samband med en eventuell
avvecklingsprocess vid en icke-statlig flygplats. Det ingår inte i
uppdraget att lämna förslag på en ny myndighet.
• Lämna förslag på nödvändiga författningsändringar avseende de
bedömningar och förslag som förs fram.

Utredaren ska i arbetet beakta, dels de bedömningar och förslag som
redovisas i promemorian Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och
verksamhet (Ds 2021:25), dels redovisningen av uppdraget att ta fram en plan
för Arlanda flygplats utveckling, som ska redovisas senast den 15 juni 2022
(I2022:A).

Utredaren ska också beakta de bedömningar och förslag som redovisas i
rapporterna Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter –
kompletterande underlag och förslag avseende svenska beredskapsflygplatser (Trafikverket
rapporter 2021:152 respektive 2021:223)

Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren samråda med Trafikverket,
Transportstyrelsen, Trafikanalys, Försvarsmakten, MSB, berörda regioner,
Swedavia AB samt övriga aktörer som utredaren bedömer är berörda av
uppdraget.

Bokstavsutredning

I bokstavsutredningarna kommer tjänstemän anställda på regeringskansliet att bistå med att genomföra uppdraget. En bokstavsutredning är inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av en bokstavsutrednings uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds. Utredningar av en bokstavsutredning brukar vanligtvis remitteras för att inhämta synpunkter från remissinstanser på förslagen.