Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Sveriges 2:a storflygplats med spårtrafik med Ostlänken

8 december 2017

Dialogen om placering av stationsläge på Ostlänkens huvudspår eller bispår fortsätter. Oavsett vilket innebär Ostlänken att Stockholm Skavsta blir Sveriges andra storflygplats som blir tillgänglig med järnväg.

Trafikverkets förslag om stationsläge på bispår är nu ute på remiss och remissvaren börjar bli klara. Kommunstyrelsen i Nyköping beslutar om förslaget till remissvar den 18 december. Landstingsstyrelsen fattar sitt beslut den 12 december.  Under förutI remissvaret pekar Nyköpings kommun på att Trafikverket och kommunen utgår ifrån helt olika siffror för resandet framöver. Nyköpings målsättning är att skapa effektiva resor för flygplatsens cirka 6 miljoner årsresenärer medan Trafikverkets förslag till trafikering riskerar att ge en sämre turtäthet för orterna utmed Ostlänken. Istället fokuserar Trafikverket på trafikeringen Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg.

Hämmar Skavstas utveckling

– Nyköpings kommun ser att vi har en roll att komplettera Arlanda och på så sätt också främja regionens och landets utveckling, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Tätare och snabbare tågtrafik är det viktigaste samtidigt som Skavstaområdet utvecklas med fler arbetstillfällen. Därför fortsätter vi att förorda det förslag som vi tidigare varit överens med Trafikverket om.

Nyköpings kommun menar att Trafikverkets utredning inte räknar med hur tåg, flyg och andra transportmedel kan samverka eller tar hänsyn till hur utvecklingen i regionen ser ut. Att Skavsta kompletterar Arlanda och bidrar till förbättrad internationell tillgänglighet i Stockholm – Mälardalen har Trafikverket helt bortsett ifrån.

Trafikverkets förslag till ny bibana skapar även en stor barriär som spärrar av flygplatsen och hindrar utvecklingen av det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta. Detta hämmar i sin tur utvecklingen i hela regionen, skriver Nyköpings kommun. Läs pressmeddelandet i sin helhet.

Inte i linje med de planer länet har

Landstinget Sörmland skriver i sitt svar ”Stockholm Skavsta flygplats är landets fjärde största flygplats och har en stor utvecklingspotential för alla resenärstyper, både nya och befintliga. Flygplatsen utgör redan idag redundans i flygtrafiksystemet och har kapacitet för ytterligare trafik. Landstinget Sörmland ser att Skavsta skulle kunna komplettera Arlanda, samt framstå som ett attraktivt alternativ för resenärer söder om Stockholm. För att uppnå detta krävs förutsättningar för en effektiv koppling till järnvägssystemet samt att staten börjar se till hela flygtrafiksystemet, oavsett offentligt- eller privat ägande.”

Landstinget Sörmland skriver vidare ”Angående frågan om lång eller kort bibana konstaterar Landstinget Sörmland att systemanalysen framtagen inom En Bättre Sits är gällande och vägledande för länet. Landstinget Sörmland vill understryka att lösningen enligt systemanalysen möjliggör ett trafikslagsövergripande resandeutbyte, vilket stämmer väl överens med Trafikverkets uppdrag att ”resor och transporter blir effektivare när vi har ett helhetsperspektiv och utnyttjar alla trafikslag tillsammans”.

Landstinget Sörmland vill påtala att nya förutsättningar för trafiklösning runt Skavsta tillkommit i sent skede och är inte i linje med de planer som länet har. Trots detta kan länet ställa sig positiva till förändringarna under förutsättning att staten täcker alla kostnader förknippade med de sent förändrade förutsättningarna och att all spårinfrastruktur samt stationsbyggnader runt Stockholm Skavsta flygplats färdigställs vid ett tillfälle. Landstinget Sörmland vill betona att det är angeläget med korta avstånd mellan det framtida stationsläget och flygplatsterminalen.” Läs Landstingets remissvar i sin helhet (med reservation för ev. ändringar) bilaga 1

Attraktiv bytespunkt

Stockholm Skavsta Flygplats AB lyfter i sitt svar till Trafikverket fram hållbarhetsperspektivet. ”Med de miljöutmaningar vi står inför idag och i framtiden, är de hållbara och effektiva kopplingar mellan trafikslagen ytterst viktiga i planeringen. Med ett utbyggt spårsystem för tågtrafik med anslutning till framtidens större flygplatser, kommer det kollektiva upptagningsområdet och tillgängligheten att öka dramatiskt.”

”Väl fungerande hållbara transportlösningar till och från Stockholm Skavsta Flygplats kommer aktivt att bidra till att minimera negativ miljöpåverkan från det långväga resandet”, skriver Peter Steinmetz, VD för bolaget.

”En flygplats med stora volymer passagerare kräver bra planering av infrastruktur för anslutningar mellan trafikslag såsom gångstråk, vägar, servicelogistic etc. Det är därför av yttersta vikt att Trafikverket i planeringen för möjliga stationsutformningar bedömer och beaktar Stockholm Skavsta Flygplats och området Skavsta utifrån rollen som en framtida stor resnod med nationellt viktig betydelse oavsett fortsatt utbyggnad eller inte av en ny höghastighetsstambana kopplad till Ostlänken.” Läs Yttrande avseende kort bibana skavsta 7 dec 2017 från Stockholm Skavsta Flygplats AB.

Beslut av Trafikverket i januari

När Trafikverket bearbetat synpunkterna från remissinstanserna kommer Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon runt årsskiftet att lämna förslaget vidare till regeringen som sedan tar ställning till förslaget.