Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Svensk export slår rekord på alla håll

Vi kommenterar
23 mars 2018

Så lyder rubriken på en artikel i Dagens industri den 23 mars. Sveriges Exportstrategi är en del av förklaringen säger Ann Linde, EU- och handels-minister, ”Och våra analyser visar att strategin fallit väldigt väl ut och bidrar till att exporten nu i mycket högre utsträckning drar svensk ekonomi.”

Värdet av exporten är störst i Stockholm följt av Västra Götaland och Skåne. Därefter kommer Jönköpings län, Södermanland, Västmanland och Östergötland som alla når över 40 miljarder kronor. Ser man till exportutvecklingen 2016/2017 kommer Södermanland på fjärde plats.

Betydelsefullt stråk

Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholm Handelskammare, lyfter i DI-artikeln ”Scania och Astra Zeneca som några av de större exportföretagen i Stockholms län”. Artikeln illustereras med en Sverigekarta där exportvärdet per län står utskrivet. Av den framgår att stråket från Stockholm via Södermanland och Östergötland till Jönköping, dvs Ostlänken och dess förlängning, är mycket betydelsefullt.

Arlandas utveckling kan underlättas med Stockholm Skavsta som redundans

I mitten av mars skickade vi en skrivelse till Arlandarådet på temat Regional tillväxt och internationell tillgänglighet i södra Stockholmsregionen och längs det funktionella stråket, Ostlänken. Artikeln i DI stärker våra argument om att Stockholms Skavsta position bör befästas som en av två internationella flygplatser i Stockholmsregionen. Med Ostlänken kommer det att ta 20 min från flygplatsen till Södertälje respektive Norrköping och 35 minuter till Linköping. Affärsresenärer värderar kort restid till flygplatser högt och i regionen från Södertörn till Linköping finns många företag verksamma på den internationella marknaden, bland andra Siemens, Astra Zeneca och Scania där enbart det sistnämnda tar emot fler än 10 000 internationella besök årligen.”

”I regeringens exportstrategi för Sverige fram till 2020 lyfts att Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister ska öka och att öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin. För att lyckas med detta har regionala expertcenter etablerats inriktade på att nå små och medelstora företag. Ett av dessa center finns i Linköping. Att befästa Stockholm Skavstas position som en av Stockholmsregionens internationella flygplatser kommer inte enbart innebära att flygplatsens funktions om redundans till Arlanda tydliggörs liksom att flygplatsen är en del av lösningen på Stockholmsregionens infrastrukturutmaningar, det innebär också att utvecklingen av Arlanda kan underlättas och renodlas och ligger i linjen med regeringens mål i Sveriges exportstrategi. ”

Läs vårt inspel i sin helhet.