Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Prognos för flygtrafiken 2040

8 juli 2020

I juni presenterade Trafikverket sin resandeprognos för åren fram till 2040. Enligt prognosen växer utrikes passagerartrafik med i snitt 2,63 procent årligen. Prognosen är en bedömning av den framtida utvecklingen som grundas på historik och observationer av relevanta omvärldsfaktorer. I detta fall de förutsättningar som fanns och som gällde fram till och med årsskiftet 2019/20 Pandemins effekter som vi nu upplever är inte beaktade i prognosen.

Eftersom trafiken på Stockholm Skavsta är internationellt inriktad är prognoser för utrikes passagerartrafik särskilt intressanta.   Prognosens huvudalternativ för utrikes passagerartrafik på riksnivå innebär drygt 53 miljoner avresande och ankommande utrikes passagerare år 2040, en årlig ökning på ungefär 2,63 procent från 2019 års nivå. 2040 prognostiseras utrikes passagerartrafik uppgå till över 43 miljoner passagerare i lågscenariot  och 65 miljoner i högscenariot. Trafikverkets grundar bedömningen på att framför allt långväga semesterresor med flyg fortsätter att vara stabilt för svenska hushåll. En annan faktor är den internationella ekonomin, som medför resor utanför landsgränser och en ökande eller stabil turistnäring.

Gruppvisa analyser

Stockholm Skavsta ingår i gruppen, som benämns ”mellanstora flygplatser”, dvs flygplatser som vardera hade mellan 1 och 3 miljoner passagerare 2018. Utöver SSF omfattar det Stockholm/Bromma, Malmö/Sturup, Luleå och Umeå. Trafikverket har i sin prognos inte tagit hänsyn till att Ryanair flyttade sin hubb våren 2020 inte heller att Brommas tillstånd upphör 2038.