Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Prekärt läge för flygplatser kräver ökat statligt ansvar

8 maj 2020

Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län delar synpunkterna som Urban Granström, KSO i Nyköping och Monica Johansson, RSO i Region Sörmland fört fram till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och till regeringen.

– Effekterna av pandemin på hela samhället är stora. Det mesta vad gäller flygverksamhet står stilla, men det är viktigt att inse att när ekonomin ska igång, då kommer vi återigen att vara beroende av fungerandetrafik i och till och från Sverige. Det är ingen tvekan om att Stockholm Skavsta flygplats, om vi hanterar mellantiden väl, har alla förutsättningar att fortsätta vara en viktig och växande del av den infrastruktur flygverksamheten behöver. Läget, de tekniska förutsättningarnaoch etablerade servicefunktioner finns och måste givetvis komma till nytta. I närområdet finns dessutom enighet om flygplatsens betydelse och ett engagemang för ett långsiktigt framtidsfokus, konstaterar Beatrice Ask.

I skrivelserna påtalas vikten av att stödinsatser till landets flygplatser måste vara konkurrensneutrala. Dessutom lyfts de särskilda behov som Sveriges nationella kustbevakning och den krisberedskapsresurs som SAAB tillhandahåller på uppdrag av MSB, är kostsam i ett skede det mesta av trafiken står still. SKR visar att de har hörsammat de påtalade behoven och efterfrågar i en hemställan till regeringen stöd till landets alla icke-statliga flygplatser oaktat ägare.

Tre områden lyfts i SKR:s skrivelse

De regionala flygplatserna räknar med stora underskott till följd av covid-19 och på många håll riskerar flygplatser att stängas.

− Flygtransporterna är ett nationellt intresse och behöver fungera i hela landet. Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att flera regioner inom kort står helt utan fungerande flygplatser, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett pressmeddelande. Staten måste därför nu gå in och på olika sätt stötta de icke statliga flygplatserna för att säkerställa flyginfrastrukturen i hela landet, både på kort och lång sikt.

SKR identifierar tre områden där staten behöver ta ett större ansvar:

  1. Ett riktat ekonomiskt stöd till alla de icke statliga flygplatserna som täcker det driftsunderskott som uppstått till följd av Covid19.
  2. Beredskapsersättning för att samhällsviktig verksamhet behöver fungera i hela landet. SKR vill också att det i Trafikverkets pågående regeringsuppdrag kring beredskapsflygplatser även tas hänsyn till att behovet är stort och att i princip bör alla statliga och regionala flygplatser vara beredskapsflygplatser med ekonomisk ersättning från staten.
  3. En tillfällig trafikplikt på fler regionala flygplatser både i norr och söder. Behovet av transporter när pandemin är över måste säkerställas redan nu.

Läs hemställan i sin helhet.https://skr.se/download/18.5b4505d4171dc987b1e4c44d/1588793460152/SKR%20Hemställan%20regionala%20flygplatser.pdf