Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

SSF ordinarie beredskapsflygplats enligt förslag till regeringen

Vi kommenterar
18 augusti 2021

Trafikverket föreslår att antalet ordinarie beredskapsflygplatser ökas från 10 till 22 st. Förslaget beräknas kosta cirka 58 miljoner kronor per år. Vi delar Trafikverkets slutsats att dagens system är otillräckligt och att flera flygplatser behöver inkluderas, såsom Stockholm Skavsta flygplats, samtidigt som ersättningsystemet behöver ges en bättre utformning är så att en infrastruktur för samhällsviktigt flyg dygnet runt säkerställs.

Stockholm Skavsta flygplats är av stor vikt både för hälso- och sjukvårdens behov men även för andra delar av det samhällsviktiga flyget med närvaro från Kustbevakningen och Sveriges brandbekämpningsplan. Dessa verksamheter behöver stabila förutsättningar för att kunna finnas kvar och utvecklas på flygplatsen med sitt, ur deras synvinkel, strategiska läge.  Regeringens uppdrag till Trafikverket om en översyn av systemet med beredskapsflygplatser inklusive kompletteringen, är därför både välkommen och nödvändig.

Trafikverket har under sommaren utfört ett kompletterande uppdrag för att dra nytta av erfarenheterna kring behovet av beredskap under pandemin. Dagens 10 ordinarie beredskapsflygplatser föreslås öka till 22. Detta kräver dock att staten tar ett större ekonomiskt ansvar. Trafikverkets preliminära beräkning för den föreslagna utökningen kan behöva justeras, men det är av största vikt att medel för både en utökning och för mer adekvat ersättning avsätts så att förutsättningarna för ett stabilt och ändamålsenligt system säkras.

Fortfarande kvarstår en rad frågor kring definitioner, villkor och krav vars slutsatser påverkar både kostnaden och utformningen av ersättningsystemet. Det är positivt att Trafikverket vill fördjupa dialogen med såväl regioner, berörda kommuner och övriga myndigheter och aktörer som berörs av det samhällskritiska flyget. Både Region Sörmland, Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats bidrar gärna i den dialogen.

Läs Trafikverkets pressmeddelandet här:

Trafikverket föreslår fler beredskapsflygplatser för att stärka krisförmågan – Trafikverket

Läs delrapporten här:

Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter – Kompletterande underlag och förslag avseende svenska beredskapsflygplatser (delleverans) (trafikverket.se)