Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Nationell transportplan för 2019-2028 – detta tycker vi

Vi kommenterar
8 december 2017

Vid sidan av Arlanda är Skavsta som Södra porten till Stockholm en viktig del i Stockholms och östra Mellansveriges flygplatsstruktur. Tillsammans med Ostlänken, TGOJ-banan och Oxelösunds hamn har Skavsta stora möjligheter att fortsätta utvecklas och med det öka attraktions- och konkurrenskraften för Stockholm och östra Mellansverige.”

Det skriver Svensk Turism AB i sitt remissvar till Näringsdepartementet om Trafikverkets förslag till nationell transportplan för 2019-2028. Stockholm Skavstas betydelse den internationella tillgängligheten för Stockholmsregionen lyfts också fram av Regionförbundet Sörmland och Nyköpings kommun i sina respektive remissvar. Båda gläds åt att Ostlänken finns med som namngivet projekt i planen men uppmanar samtidigt till snabb byggstart utan fördröjning. 30 års diskussioner har inneburit att behovet är större än någonsin. Både Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland står också bakom det gemensamma remissvaret En Bättre Sits som skickats in av Mälardalsrådet.

Beskrivningar om flyginfrastruktur utifrån redundans saknas

Regionförbundet skriver vidare att ”Planförslaget saknar beskrivningar om flyginfrastrukturen utifrån ett redundansperspektiv och resurser i ett nationellt perspektiv. Stockholm-Skavsta flygplats bör framhållas som en viktig nationell resurs och nod för flygplatsinfrastrukturen i Sverige.”  I kommentarerna om Ostlänken skriver Regionförbundet också att” det är viktigt att Stockholm-Skavsta flygplats ses som en nationell nod för internationell tillgänglighet än bara som en del i det regionala transportsystemet när en tågstation på flygplatsen planeras.”

Trafikslagsövergripande perspektiv saknas i planen

Nyköpings kommun saknar det trafikslagsövergripande perspektivet i förslaget till nationell plan och efterlyser ett förtydligande. ”Det är viktigt att se transportsystemets utveckling ur ett trafikslagsövergripande perspektiv och skapa attraktiva kopplingar mellan t.ex. tåg- och flygtrafik”. Nyköpings kommun argumenterar vidare att ”Framtida ombyggnationer kommer vara avsevärt dyrare än att Trafikverket redan idag planerar för att Stockholm Skavsta flygplats outnyttjad kapacitet tas i anspråk och att flygplatsen blir den sekundära noden i Stockholmsregionen. Något som främjar både Arlandas och regionens utveckling.”

Samverkan mellan Trafikverket och Arlandarådet efterfrågas 

Arlanda är och kommer fortsatt vara den primära noden i Stockholm/Mälardalen. Utvecklingen av Arlanda kräver ett helhetsperspektiv där balansen mellan södra och norra Stockholmsregionen är viktig samtidigt som frågan om hur  Stockholm Skavsta flygplats kan komplettera Arlanda belyses.

”Nyköpings kommun efterfrågar därför att den nationella planen förtydligas kring frågan och att Trafikverkets arbete och det som bedrivs inom Arlandarådet sker i samverkan där perspektivet vidgas och de satsningar som är beslutade ses i sin helhet mellan trafikslagen och balansen i Stockholms regionen.”

Läs Svensk Turisms remissytrande Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Läs remissvaret från Regionförbundet Sörmland (1)

Läs Nyköpings kommuns Remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Läs remissvaret En bättre sits