Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Lagt kort ligger – budskapet till regeringen

4 februari 2021

Lagt kort ligger är budskapet till Trafikverket och regeringen i många av remissvaren på Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037. Att Ostlänken byggs i enlighet med den överenskommelse som gjorts mellan kommunerna, flygplatsen och Sverigeförhandlingen lyfts av Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland, Länsstyrelsen i Östergötland, Östsvenska Handelskammaren och Mälardalsrådet. Flera remissinstanser påtalar att flyget och sjöfarten inte utretts i samma omfattning som järnväg och väg med en uppmaning om att så ska ske.

Möjligheten att kommentera det förslag som lagts fram av Trafikverket har anammats av många skilda aktörer i Sverige, andra myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner, handelskamrar, näringslivsorganisationer med fler.

Flera remissinsatser välkomnar att Stambanor lyfts ur planeringen och blir ett separat projekt, detta undantaget redan beslutade sträckor som Ostlänken. Region Sörmland skriver i sitt svar att ”Flygplatssystemet behöver ses utifrån ett helhetsperspektiv oavsett ägarskap av flygplatsen och kopplas samman trafikslagsövergripande för att säkerställa Sveriges internationella konkurrenskraft och skapa en balans i Stockholm-/Mälardalsregionen. Region Sörmland vill lyfta fram Trafikverkets förslag på utveckling av beredskapsflygplatser där nu även Stockholm Skavsta flygplats finns med i förslag. Utifrån detta bör planeringen av flygplatssystemet ta in Stockholm Skavstas roll och potential för att utnyttja de resurser som finns och inte investera kring enbart statligt ägda flygplatser. ”  Länsstyrelsen i Södermanland lyfter betydelsen av Stockholm Skavsta flygplats för näringslivet och ställer sig bakom regionens skrivelse om flygplatssystemet.

Transportföretagen pekar på betydelsen av att flygplatser och hamnar görs tillgängliga med tåg. Svenskt Näringsliv lyfter ”Sjöfartens och flygets betydelse för näringslivet bör adresseras mera utförligt i en kommande infrastrukturproposition jämfört med inriktningsunderlaget. Inriktningsunderlaget har starkt fokus på vägar och järnvägar medan sjöfart och flyg ägnas mindre uppmärksamhet. Eftersom alla transportslag behövs för näringslivets transporter bör både sjöfart och flyg uppmärksammas ytterligare.”

Ta del av samtliga remissvar här.