Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Lagrådsremiss om flygskatt före sommaren

Vi kommenterar
30 mars 2017

Trots massiv kritik mot förslaget om att införa flygskatt, har finansmarknadsminister Per Bolund meddelat att regeringen kommer att gå vidare med att införa en flygskatt. Regeringen avser att skicka en lagrådsremiss före sommaren. Om förslag om flygskatt kommer att inkluderas i höstens budgetproposition återstår att se.

Drygt 220 yttranden och spontankommentarer har inkommit till Finansdepartementet och arbetet med att sammanställa synpunkterna pågår. Intresseorganisationen Svenskt Flyg har parallellt gjort en sammanställning av 197 inkomna yttranden. ”Av de 156 yttranden som tar ställning är drygt åtta av tio negativa till eller avstyrker utredningens förslag, däribland Riksrevisionen, Statskontoret, Tillväxtverket, Ekonomistyrningsverket och ett flertal kommuner och regioner i olika delar av landet. Kritiken riktas framför allt mot att skatten har en mycket begränsad klimateffekt, men samtidigt riskerar att försämra tillgängligheten och konkurrenskraften i många delar av Sverige. ”

Delar ambitionen men kritiska till konstruktionen

Stockholm Skavsta flygplats AB, Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland har var för sig skickat yttranden till Finansdepartementet. Av svaren framgår att vi delar ambitionen att begränsa flygets klimatpåverkan men efterlyser klimatfrämjande åtgärder som bättre bidrar till att nå målet utan att äventyra den regionala tillväxten. Stockholm Skavsta flygplats är en strategiskt placerad samhällekonomisk resurs vars betydelse ökar avsevärt när Ostlänken tas i drift. Den är en redundant till Arlanda, som, när allväderstekniken är installerad, minskar sårbarheten för Stockholmsområdet.

Diskriminerande konsekvenser om föreslagen flygskatt införs

Stockholm Skavsta flygplats AB belyser i sitt svar bland annat att den föreslagna flygskattens utformning kraftigt diskriminerar en privat flygplats som inte har möjlighet att kompensera genom offentliga medel, såsom sker på statliga och kommunala flygplatser. Flygplatsen skriver också att en flygskatt där de beräknade totala konsekvenserna för Sverige belastar SSF med oproportionell stor del är diskriminerande både mot den stora del av passagerare med lägre betalförmåga än genomsnittet och mot de flygbolag som konstadseffektivt opererar för att tillhandahålla biljettpriser som gör det möjligt för i princip alla att resa inom Europa med flyg.

SSF trumfkort för att rekrytera europeisk arbetskraft till Ostlänkenbygget

Nyköpings kommun lyfter fram att SSF är av nationellt intresse eftersom den avlastar befintliga flygplatser i Stockholmsregionen vilket ger positiva effekter för vår omgivning genom kortare flygtider och förenklad inflygning. Kommunen påpekar vidare att SSF är ett reellt alternativ för alla som bor söder om Stockholm och vilka därmed kan undvika att bila till Arlanda för sina utrikesresor.

Med Ostlänken kommer restiderna mellan Nyköping och Stockholm, Norrköping och Linköping att kortas markant. Det innebär en stor förändring för arbetsmarknaden i Stockholmsregionen söder om Stockholm. Men redan bygget av Ostlänken kommer att påverkar arbetsmarknaden. 19 000 årsarbetsplatser kommer bygget att generera och många av dessa måste rekryteras i andra länder. Kommunen argumenterar att i rekryteringsprocessen är den geografiska placeringen av SSF en stor fördel för de som förväntas veckopendla mellan hemmet i ett annat europeiskt land och Sverige då den innebär att de får nära till arbetsplatsen.

Föreslagen svensk flygskatt motverkar satsning på ökad turism

Regionförbundet Sörmland menar att det behövs en noggrannare konsekvensanalys om flygskattens fördelningseffekter och vad den innebär för olika regioner, olika hushållstyper och olika företagstyper innan en sådan skatt kan införas. Regionförbundet menar också att det saknas en sammanfattande avvägning om de sammanlagda sysselsättnings- och samhällsekonomiska konsekvenserna står i relation till de marginella miljövinster som förslaget verkar kunna medföra samt påpekar att ett införande av flygskatt står i motsatsförhållande till regeringens besöksnäringsstrategi och långsiktiga satsning på ökad turism.

Yttrande av Stockholm Skavsta Flygplats AB

WSP Flygskatteffekter för Stockholm Skavsta flygplats 20170228

Yttrande Nyköpings kommun

WSP Tillgänglighet som motor för Flygplatsutveckling och tillväxt

RF Sörmland yttrande flygskatt

Läs Svenskt-Flyg-170306-Remissammanställning-final

Läs Kustbevakningens yttrande