Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Konkurrensneutrala stödåtgärder för flygplatssektorn en nödvändighet

28 april 2020

I Sverige förs dialog kring insatser som stöttar inte bara statligt ägda flygplatser utan också dem med andra ägarförhållanden. Stockholm Skavsta flygplats, SSF, är unik i det svenska flygplatssystemet. Vi vill understryka vikten av att undvika insatser som missgynnar en privatägd flygplats vilken helt finansieras av sina kommersiella intäkter genom att förändra konkurrensen på marknaden. Detta är huvudbudskapet i den skrivelse som Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping och Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland skickat till SKR, finansministern och infrastrukturministern.

SSF var under årets första kvartal den enda flygplatsen som ökade passagerarantalet och hade 2019 ca 2,3 miljoner passagerare. Det finns många studier som visar effekter av flygplatser för tillväxt och utveckling i närområden. 2015 gjorde WSP en utredning för Region Sörmland (dåvarande Regionförbundet Sörmland) och Nyköpings kommun om den ekonomiska betydelsen av trafiken på Stockholm Skavsta flygplats, ”Stockholm Skavsta Airport – Tillgänglighet som motor för flygplatsutveckling och tillväxt”. WSP:s beräkningar är i högsta grad relevanta för såväl nuläge som framtid. Beräkningarna är dock inte heltäckande eftersom de visar effekter för kommuner från Södertälje och söderut. Effekterna för kommunerna i Region Stockholms södra delar omfattas inte vilket är en påtaglig nackdel då ca 25 procent av passagerarna uppger att de bor i Stockholmsområdet. För knappt hälften av flygplatsens 2.3 miljoner resenärer har resorna beställts och betalats utomlands.

Tre scenarios i rapporten

WSP-rapporten innehåller tre scenarios med de långsiktiga effekterna av flygtrafiken. Scenario 1 visar effekterna om flygtrafiken upphör (nedan). Scenario 2 visar effekter av det passagerarunderlag som fanns i början av 2020 (nedan). Scenario 3 när Ostlänken är i drift och flygplatsen har ca 6 miljoner passagerare.

WSP kommenterar figur 14 (ovan) ”Som ett resultat av scenariot där Skavsta skulle läggas ner innebär det för Nyköping där flygtillgängligheten reduceras med 63 % att lönesumman reduceras med 6,3 %, vilket motsvarar närmre 480 Mkr för jämviktsperioden 38 år. Nuvärdesberäknas denna summa med räntesatsen 3,5 % baserad enligt ASEKs rekommendation blir lönesummans reduktion drygt 4 miljarder kronor. Uppdelat till årlig reduktion under 38-årsperioden blir detta 107 Mkr årligen för kommunen. Med en antagen skattesats om 30 % innebär detta således reducerade skatteintäkter om 32 Mkr årligen för Nyköpings kommun.

För Norrköpings del, där flygtillgängligheten reduceras med 27 %, reduceras lönesumman med 2,7 % motsvarande 500 Mkr. Nuvärdesberäknat innebär det totalt 4,2 miljarder kronor och således ett skattebortfall om närmre 33,5 Mkr årligen för kommunen. ”

 

 

 

WSP kommenterar Figur 16 som följer ”I absoluta tal generar den ökade tillgängligheten flest arbetstillfällen i Linköping. För Nyköpings del innebär den öka flygtillgängligheten över 900 nya sysselsättningstillfällen i 360 företag.”

Samhällsviktigt flyg
Landets beredskapsflygplatser och förutsättningarna för samhällskritiskt flyg genomlyses under våren och vi menar att Stockholm Skavsta borde vara en självklar del av strukturen. På SSF finns Kustbevakningens nationella bas vilken övervakar Sveriges kuster. Fr.o.m. maj i år är de flygplan som MSB upphandlat för att stärka Sveriges brandförsvar med vattenskopande flygplan baserade. Här finns även underhåll och service av Försvarets målflyg, flygplan som används vid Sveriges internationella uppdrag och ambulansflyg.
Utöver detta möjliggör trafiken på Stockholm Skavsta att nödvändig arbetskraft som krävs för planerade infrastruktursatsningar i Stockholm-Mälarregionen, kan komma hit från utlandet. Samma gäller vårdpersonal. Historien visar att satsningar på infrastruktur är ett effektivt sätt att åstadkomma ekonomisk återhämtning i samhället. Om regeringen göra liknande prioritering återstår att se men den innebär i så fall att behovet av arbetskraft kommer att vara extra stort. Andra länder kan komma att göra likartade prioriteringar. I ett sådant skede kan inte bristande tillgänglighet till Sverige på grund av missriktade insatser tillåtas bli avgörande för om infrastruktursatsningar är möjliga att genomföra. Vid Stockholm Skavsta finns upparbetade väl fungerande rutter och att dessa kan öppna upp snabbt är en garant för regionens och Sveriges återhämtning.

Med detta brev vill vi starkt understryka vikten av att lovvärda insatser för svenska flygplatser inte missgynnar Stockholm Skavsta flygplats.

Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande Nyköping

Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

 

Mottagare av skrivelsen

Skrivelsen skickades i förra veckan till finansminister Magdalena Andersson och infrastrukturminister Tomas Eneroth. Kopia gick till Näringsdepartementet, Justitiedepartementet, MSB, Kustbevakningen och riksdagsledamöterna på Sörmlandsbänken. En likalydande skrivelse skickades också till Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner med kopia till Kristina Jonäng, ordförande i beredningen för Tillväxt och regional utveckling, Staffan Isling, VD, Gunilla Glasare, Chef för avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad och Ulrika Appelberg, handläggare på Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad.