Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Kartbild över Ostlänkens sträckning från Järna till Linköping

Kostnadsbesparingar för Ostlänken då höghastighetsbanan inte byggs

24 juli 2023

Trafikverket redovisade i slutet av juni till regeringen hur de avser att minska kostnaderna för bygget av Ostlänken givet att inte höghastighetsbanan byggs. Förslaget innebär bland annat att anslutningen av bibanan som går genom centrala Nyköping till huvudbanan vid Stockholm Skavsta flygplats inte blir i olika plan som planerat. Detta gjordes för att möjliggöra för tåg i olika hastigheter att passera samtidigt. Samtliga kommuner och regioner längs Ostlänken har tryckt på att denna och andra förändringar i Trafikverkets förslag inte ska påverka när järnvägen tas i drift.

Förslaget från Trafikverket innehåller därför flest ändringar i Norrköping och Linköping, men även Skavstaområdet berörs. Orsakerna till detta är flera; dels kommer Ostlänken att byggas norrifrån och planeringsarbetet har kommit längre för dessa delar än för Norrköping och Linköping, dels kommer Ostlänken inte knytas samman med Södra Stambanan i Linköping vilket varit den ursprungliga avsikten.

Förändring vid Stockholm Skavsta flygplats

Nuvarande planering vid Nyköping/Skavsta innebär en planskild anslutning av
bibanan (som går genom centrala Nyköping) till huvudbanan vid Skavsta. De nya förutsättningarna innebär en förändrad mängd tåg och typ av tåg som antas trafikera Ostlänken. Detta ger möjlighet att justera bibanans anslutning till huvudbanan så att den kan ske i samma plan istället för planskilt.

Konsekvenser av kostnadsreducerande förslag

Förslaget från Trafikverket för Skavsta har stämts av med Nyköpings kommun, Region Sörmland och Stockholm Skavsta flygplats AB.

Trafikverket skriver i sin rapport ”I samband med dialoger under våren 2023 har kommuner, regioner med flera parter tydligt och samlat framhållit vikten av att hålla tidplan och inte störa pågående planeringsprocesser”. Men fortsätter ”En preliminär bedömning är att justeringar och kostnadsreducerande åtgärder sammantaget innebär 1–2 års försening av planläggningsprocessen jämfört med nuvarande tidplan. Hur stor påverkan detta i sin tur ger för trafikstart behöver analyseras vidare. Driftsättningen av Ostlänken kan eventuellt komma att ske stegvis då de större identifierade justeringarna främst berör de södra delarna.”

Läs rapporten i sin helhet här

Bakgrund

Regeringen gav i december 2022 Trafikverket i uppdrag att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. Samtidigt fick Trafikverket i uppdrag att för Ostlänken identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder samt redovisa vilka justeringar av projektet som är lämpliga när Ostlänken inte ingår i hoplänkat system av nya stambanor för höghastighetståg.