Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Avsiktsförklaring om vägar vid Skavsta

14 mars 2022

Trafikverket, Region Sörmland och Nyköpings kommun har enats om att teckna en avsiktsförklaring för att sträva efter en lösning för väginfrastrukturen som parterna gemensamt kan ställa sig bakom. Exakt hur en lösning kan komma att utformas får visa sig när mer kunskap finns på bordet.
Nyköpings kommunstyrelse fattade sitt beslut den 14 mars.

Stockholm Skavsta flygplats tillsammans med Ostlänken och dess resecentrum vid flygplatsen skapar en nod för lokal, regional, nationell och internationell tillgänglighet. Tillsammans med ett vidareutvecklat verksamhetsområde blir det viktiga målpunkter för ökat antal resenärer,
arbetande och besökare samt gods. Som en följd av att Ostlänken med dess bibana byggs vid Skavsta kommer Trafikverket att bygga nya vägar till och inom flygplatsens område.

Planeringen av området sker parallellt i flera olika planeringsprocesser med ömsesidig påverkan och beroenden. Det betyder att parterna gemensamt ser ett behov av att vara lyhörda och konstruktiva när ny information kommer parterna till del, så att alternativa lösningar kan övervägas. Samråd Sjösa-Skavsta – Trafikverket

Syftet med avsiktsförklaringen är att tydliggöra
• parternas gemensamma syn på Skavstaområdets roll och funktion,
• vilka intentionerna är med transportinfrastrukturen när Ostlänken och Skavsta resecentrum anläggs vid flygplatsen,
• vilka förhållningssätt till ny kunskap och information som kan underlätta processen framåt, samt
• hur parterna ser på ansvar i det fall planering och/eller projektering
behöver ändras innan produktion.