Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Arlandarådets arbete är viktigt och betydelsefullt för Stockholmsregionens och därmed Sveriges utveckling och tillväxt. Vi står helt bakom satsningen på Arlanda. Vi vill samtidigt understryka vikten av att rådet parallellt beaktar frågan om redundans och robusthet i systemet. Stockholms Skavsta är en motor för regional tillväxt för den södra delen av Stockholmsregionen. Rådet bör i sina rekommendationer till regeringen befästa Stockholms Skavstas position som en av två internationella flygplatser i Stockholmsregionen.

Fakta om Stockholm Skavsta flygplats

Flygplatsen drivs på kommersiell basis. Den är öppen dygnet runt 365 dagar om året vilket varit avgörande för Kustbevakningens beslut att förlägga sin Sverigebas här. Flygplatsen har miljötillstånd för 75 000 flygrörelser och 6 miljoner årspassagerare klara. Med över 2,1 miljoner resenärer 2017 är det Sveriges tredje största flygplats sett till internationellt flygtrafik och tredje störst sett till antalet utlandsdestinationer.

Strax över hälften av passagerarna är hemmahörande i Sverige och uppger nedanstående hemort.

 

Stockholm Skavsta flygplats är geografiskt strategiskt belägen och nedan visas upptagningsområdet för 100 respektive 200 km. Inom en 200 km radie överstiger antalet personer det för Arlanda.

Regionala fakta

Nordiska ministerrådets forskningscenter för regional utveckling och planering, NordRegio, presenterade nyligen en ranking av Nordens mest dynamiska regioner. Stockholm ligger på första plats, Uppsala på 9:e och Östergötland på plats 28. Med Ostlänken knyts det funktionella stråket mellan Linköping och Stockholm via Stockholm Skavsta flygplats samman. Ostlänken kommer att underlätta för företag och individer genom att förutsättningarna för arbetspendling förbättras markant och därmed företagens möjligheter att konkurrera på en global marknad. Forskning visar att det finns en direkt relation mellan internationell tillgänglighet och näringslivstillväxten.

Med Ostlänken kommer det att ta 20 min från flygplatsen till Södertälje respektive Norrköping och 35 minuter till Linköping. Affärsresenärer värderar kort restid till flygplatser högt och i regionen från Södertörn till Linköping finns många företag verksamma på den internationella marknaden, bland andra Siemens, Astra Zeneca och Scania där enbart det sistnämnda tar emot fler än 10 000 internationella besök årligen.

Företags- och investeringsklimat

WSP kartlade på uppdrag av Östsvenska Handelskammaren ”East Swedens” regionala styrkeområden. East Sweden har världsledande kompetens inom ett flertal branscher, bland annat visualisering, flyg- och miljöteknik, medicinsk teknik och logistik. Mjärdevi Science Park i Linköping är en av de snabbast växande forskningsparkerna i Europa och basen för runt 250 innovativa företag och fler än 6100 anställda. Vreta kluster ligger i framkant med innovativ företagsamhet kopplat till jord-och skogsbruk, livsmedelsproduktion och förnybar energi, WSP 160501.

Tillgänglighet har också studerats av fastighetskonsultföretaget Cushman & Wakefield som i en årligen återkommande enkätundersökning tillfrågat 500 internationella bolaget om hur de upplever företags- och investeringsklimatet i ett antal europeiska storstadsregioner. I studien framgår att den inomregionala tillgängligheten, både till kunder och kvalificerad arbetskraft, är en av de absolut viktigaste faktorerna när internationellt verksamma företag väljer var de ska lokalisera sig. Men också den inrikes tillgängligheten till andra städer och den internationella tillgängligheten värderas mycket högt, högre än till exempel hyran för kontorslokaler, löneläget i regionen, den nationella skattepolitiken och det regionala transportsystemets prestanda, Cushman & Wakefield (2011).

I det perspektivet är det väsentligt att främja intresset för hela Stockholmsregionen. Genom att befästa Stockholm Skavstas position som en av två internationella flygplatser i Stockholmsregionenen skapas förutsättningar för bättre balans mellan norr och söder sett till företags- och investeringsklimat. Därtill kommer möjligheterna att utveckla besöksnäringen ytterligare i hela Stockholmsregionen.

Stockholm Skavsta flygplats kan avlasta under utbyggnaden av Arlanda samt underlätta infrastrukturutmaningar för centrala Stockholm då färre personer måste åka från södra Stockholmsregioner genom Stockholm till Arlanda för sitt affärsresande.

Regionalekonomisk analys

WSP gjorde 2015 en rapport på uppdrag av Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och Stockholms Skavsta flygplats AB om tillgänglighet som motor för flygplatsutveckling och tillväxt. För den regionalekonomiska analysen har utvecklingsmodellen RUT tillämpats. RUT är en tillväxtmodell som belyser tillväxteffekter som en funktion av bland annat tillgänglighetens förändringar och är en s.k. Mills Carlino-modell. Tre scenarier beskrevs där scenario III motsvarar 6 miljoner årsresenärer på Stockholm Skavsta flygplats och 60 avgångar dagligen. De prognoser som finns framtagna visar att flygplasten kommer att ha 5,7 miljoner resenärer 2040.  Tabellerna och kommentarerna nedan är tagna ur denna ur denna rapport.

 

Figur 17. Flygtillgänglighet Scenario III.

De långsiktiga tillväxteffekterna kan studeras i nedanstående figur. För att tolka resultaten på lämpligt sätt kan kausalitetssamband diskuteras snarare än att de faktiska absoluta talen får stå för sig självt.

Med en utökad flygtrafik på Skavsta motsvarande en utökning om 43 ytterligare dagliga avgångar krävs ett befolkningsunderlag i form av drygt 15 000 nya sysselsättningstillfällen för exempelvis Norrköping. För Nyköpings del motsvarar detta ytterligare 3 600 och för Linköping knappt 15 000 fler sysselsättningstillfällen

Figur 18. Långsiktiga tillväxteffekter Scenario III.

I regeringens exportstrategi för Sverige fram till 2020 lyfts att Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister ska öka och att öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin. För att lyckas med detta har regionala expertcenter etablerats inriktade på att nå Små och medelstora företag. Ett av dessa center finns i Linköping. Att befästa Stockholm Skavstas position som en av Stockholmsregionens internationella flygplatser kommer inte enbart innebära att flygplatsens funktions om redundans till Arlanda tydliggörs liksom att flygplatsen är en del av lösningen på Stockholmsregionens infrastrukturutmaningar, det innebär också att utvecklingen av Arlanda kan underlättas och renodlas och ligger i linjen med regeringens mål i Sveriges exportstrategi.

 

Regionförbundet Sörmland

Nyköpings kommun

Stockholm Skavsta flygplats AB

genom Christina Johansson