Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
1280x640-skavsta-02

Utveckling av Stockholm Skavsta

Närhet och tillgänglighet – nyckelfaktorer för utvecklingen

”WSP har identifierat att Skavstas främsta kvalitet handlar om närhet och tillgänglighet som möjliggör flöden lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det kan handla om flöden av gods, tjänster eller kompetens (kunder, medarbetare) och det är därmed företag av många olika slag som skulle understödjas av de funktioner som Skavstaområdet erbjuder”.

Det visar den fördjupade näringslivsanalys som WSP utfört av hur de stora markområden som omgärdar flygplatsen kan utvecklas. Analysen visar att det finns goda förutsättningar och ett stort intresse inom olika sektorer för att etablera sig i området. Med utgångspunkt i analysen har arbetet av en utvecklingsplan inletts.

Resandeprognoser per trafikslag

En resandeprognos gjord av Sweco innehåller beräkningar för de olika trafikslagen; tåg, bil, buss och flyg år 2040 . Beräkningarna utgår från förväntningen att 30 000 – 40 000 personer kommer att dagligen röra sig inom området år 2040. Enlig Sweco kommer 5000 personer dagligen att välja tåget till och från flygplatsen.

Valt transportslag enligt undersökning 2016
Valt transportslag enligt undersökning 2016

Personflöden simuleras för optimal utformning av ny terminal

För att möta ett ökat antal resande kommer en ny terminal att börja byggas 2022.  För att skapa en effektiv och hållbar flygplats som på bästa sätt möter de behov som resenärerna har beräknas just nu hur, när, var och hur många som kommer att röra sig i terminalen. Med hjälp av en simuleringsmodell undersöker och analyserar två civilingenjörsstudenter vid Linköpings universitet hur framtida personflöden från resecentrum via säkerhetskontroller till gaterna kommer att se ut. Avhandlingen presenterades i juni 2017 och terminalen planeras var klar senast 2030.

Stationsläge för Ostlänken på flygplatsen

Trafikverket har lämnat ett förslag om hur Ostlänken ska dras inom den utpekade korridoren över flygplatsens nuvarande parkeringsplats och exakt placering av stationsläget. Förslaget innebär att en ny dragning av bibanan föreslås och är flygplatsstationen placeras på bibanan istället för huvudspåret. Samråd hålls med kommuner och myndigheter liksom allmänheten. Stockholm Skavsta flygplats AB, Nyköping, Norrköpings och Linköpings kommuner anser att förslaget är dåligt. Läs mer

Webb
Restider när Ostlänken är i drift

Internationell trafiknod kräver funktionell anslutning till E4:an

Under hösten 2017 påbörjas en åtgärdsvalsstudie som bland annat ska behandla tillgängligheten till Skavsta och hur kopplingen till E4 ska utformas. Den utgör en del av de analyser som krävs inför att flygplatsen utvecklas till en internationell nod för flyg, tåg och vägtransporter. Analyserna beräknas vara klara under 2019. Resultaten av analyserna kommer att rapporteras till Trafikverket som underlag till den nationella infrastrukturplanen. Arbetet ingår i projektet Skavsta 2.0 som genomförs med stöd av EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Värt att påpeka är att Oxelösunds djuphamn ligger bara 20 minuter bort. Med kort insegling från Östersjön och järnvägsspår ända ned till kajen är hamnen ytterligare en del i trafiknoden.

Hangar byggs för privatflyg

Ett utvecklingsarbete pågår som innebär att flygplatsen inom tre år kommer att öppna för privatflyg. I planerna ingår bygget av en hangar för privatflyg