Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?

Stockholm Skavsta flygplatsen i den nationella politiken

Utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats är avhängig investeringar och beslut som vi själva styr, men ramarna sätts på nationell och/eller internationell nivå.

Trafikverkets förslag till nationell plan för tranportsystemet 2018-2029

Trafikverkets förslag har remitterats och senast den 30 november ska synpunkter ha inkommit till Näringsdepartementet.

En av de utpekade investeringarna under perioden är Ostlänken. Enligt förslaget ska maxhastigheten vara 250 km/timma och Trafikverket bedömer att färdigställandet blir försenat till efter 2030.

Vi arbetar nu med våra respektive remissvara, men initiala kommentarer finns här.

Nationell Transportplan

Nationell flygskatt

I regeringens budgetproposition 2017/2018:1 föreslås en lag om skatt på flygresor som ska träda i kraft 1 april 2018. Riksdagen behandlar för närvarande propositionen och motionerna i utskotten. I slutet av november beslutas om den övergripande budgeten och under december fattas beslut per utgiftsområde (lag om flygskatt är utgiftsområde 22).

Förslaget om att införa en flygskatt har varit om diskuterat och flygskatteutredningens förslag genererade drygt 220 yttranden och spontansynpunkter.

Ta del av utredningens förslag och de yttranden vi då skickade in till Finansdepartementet.

Nationell flygstrategi

Efter många år utan en samlad vision av hur flyget ska utvecklas i Sverige, presenterade regeringen i januari 2017 en nationell flygstrategi. Trafikanalys har konstaterat att utrikestrafiken kommer att växa i sådan omfattning att kapacitetsbrist kan uppkomma på Arlanda och i Stockholms luftrum.  Vi har argumenterat för ett helhetsgrepp oaktat ägarförhållanden. Tillsammans med Arlanda (och Bromma) kan Stockholm Skavsta ingå i ett flygplatssystem där trafiken i flygrummet dirigeras utifrån bland annat kategori och destination; reguljärflyg, charterflyg, fraktflyg, kustbevakning, privatflyg m.m.

flygstrategin

EU-kommissionens förslag för gruppundantag för investeringar i flygplatser

För att minska byråkrati och administrativa krav föreslog EU-kommission under 2016 ett gruppundantag för investeringar i flygplatser vilket trädde i kraft under 2017. Stockholm Skavsta flygplats befarar dock att konkurrensen mellan flygplatser kan snedvridas och här kan du ta del av de synpunkter som flygplatsen skickade till EU-kommissionen hösten 2016. Läs mer

Stockholms flygkapacitet

Anders Sundströms rapport ”Mer flyg och bostäder” skickades ut på remiss under sommaren 2016.  Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland lämnade in remissvar.

Infrastrukturproposition

Byggnationen av Ostlänken inleds nästa år. Detta står klart efter att regeringen lagt fram sin proposition. Propositionen innehåller regeringens förslag till inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. I propositionen anslås 100 miljarder kronor extra fram till 2029 för planeringen av transportinfrastrukturen. En kraftig satsning på järnvägsunderhåll och ett ökat förebyggande underhåll på järnvägen med nästan 50 procent finns också med. Ostlänken kommer att gå förbi flygplatsen och diskussioner pågår med Sverigeförhandlingen om en station på flygplatsen.

Riksdagens trafikutskott behandlade frågan och den 13 december kom riksdagens beslut.