Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
svenska flaggan

Stockholm Skavsta flygplatsen i den nationella politiken

Utvecklingen av Stockholm Skavsta flygplats är avhängig investeringar och beslut som vi själva styr, men ramarna sätts på nationell och/eller internationell nivå. Och det har varit ett händelserikt år på infrastrukturområdet.  

Nationell flygstrategi

Efter många år utan en samlad vision av hur flyget ska utvecklas i Sverige, presenterade regeringen i januari 2017 en nationell flygstrategi. Trafikanalys har konstaterat att utrikestrafiken kommer att växa i sådan omfattning att kapacitetsbrist kan uppkomma på Arlanda och i Stockholms luftrum.  Vi har argumenterat för ett helhetsgrepp oaktat ägarförhållanden. Tillsammans med Arlanda (och Bromma) kan Stockholm Skavsta ingå i ett flygplatssystem där trafiken i flygrummet dirigeras utifrån bland annat kategori och destination; reguljärflyg, charterflyg, fraktflyg, kustbevakning, privatflyg m.m.

Den nationella flygstrategin debatteras av riksdagen den 16 mars.

flygstrategin

EU-kommissionens förslag för gruppundantag för investeringar i flygplatser

För att minska byråkrati och administrativa krav föreslog EU-kommission under hösten ett gruppundantag för investeringar i flygplatser.

Läs mer

Flygskatteutredningen

I slutet av november 2016 presenterades förslaget på hur en flygskatt kan utformas samt vilka konsekvenser en skatt kan föra med sig. Den 1 mars löpte remisstiden ut och bland de dryga 220 yttranden och spontansynpunkter som inkommit ingår de från Stockholm Skavsta Flygplats AB, Regionförbundet Sörmland och Nyköpings kommun.

Ta del av förslaget och de yttranden vi skickat in till Finansdepartementet.

Stockholms flygkapacitet

Anders Sundströms rapport ”Mer flyg och bostäder” skickades ut på remiss under sommaren 2016.  Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland lämnade var för sig  remissvar.

Nyköpings kommun

Regionförbundet Sörmland

 

Infrastrukturproposition

Byggnationen av Ostlänken inleds nästa år. Detta står klart efter att regeringen lagt fram sin proposition. Propositionen innehåller regeringens förslag till inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029. I propositionen anslås 100 miljarder kronor extra fram till 2029 för planeringen av transportinfrastrukturen. En kraftig satsning på järnvägsunderhåll och ett ökat förebyggande underhåll på järnvägen med nästan 50 procent finns också med. Ostlänken kommer att gå förbi flygplatsen och diskussioner pågår med Sverigeförhandlingen om en station på flygplatsen.

Riksdagens trafikutskott behandlade frågan och den 13 december kom riksdagens beslut.