Vill du flyga?

På denna webbplats beskriver vi utvecklingen av flygplatsen och området runt den. För att komma till flygplatsens webbplats klicka på länken nedan.

Gå till Stockholm Skavsta flygplats
Vill du flyga?
Alternativ som utreds av Trafikverket

Alternativt stationsläge för Ostlänken – tema för samtal

9 oktober 2017

Det förslag till nytt stationsläge som Trafikverket under sommaren hade på samråd fick kalla handen. Nu pågår samtal med Nyköpings kommun och Stockholm Skavsta flygplats om alternativ lösning. 

När samrådstiden löpte var bilden entydig. Samtliga kommuner längs korridoren liksom Regionförbundet Sörmland, Östsvenska handelskammaren, Södertälje kommun, Oxelösunds kommun och Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland är negativa till Trafikverkets förslag om att lägga stationen på en bibana vilken leds in på flygplatsområdet.

Det ursprungliga förslaget, som utgjort grunden för överenskommelser med Sverigeförhandlingen, innebar att stationen låg på huvudspåret.

– Förslaget förändrar helt förutsättningarna för den överenskommelse vi har med Sverigeförhandlingen om medfinansiering av Ostlänken, sa Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, när förslaget presenterades.

Bevekelsegrunderna för förslaget ifrågasätts

Bakom Trafikverkets förslag låg antaganden om tågtrafikering med olika hastigheter 250 km/timme respektive 320 km/timme vilka idag är osäkra liksom beräkningar av dels antalet flygresenärer samt i vilken utsträckning de kommer att/kan välja tåg för transporten till/från flygplatsen.

Joakim Lindholm, flygplatschef på Stockholm Skavsta ifrågasätter förslagets bevekelsegrunder;

– När Trafikverket frågar tågoperatörerna om de planerar att låta höghastighetståg stanna på flygplatsen och får ett nekande svar, är det intressant att veta hur frågan ställdes, säger han. Kommersiella aktörer måste få plusresultat i ekonomin. Om ett stopp på flygplatsen innebär ett inflöde av betalande resenärer i en konkurrensutsatt verksamhet, så är det troligaste att man gör stopp och får en ekonomi i balans.

Oklara förutsättningar

Utmaningen för samtliga aktörer i planeringen är den osäkerhet om förutsättningarna som råder; när står Ostlänken respektive förbindelserna mellan de tre storstäderna färdiga, vilka transporter har prioritet, för vilken hastighet kommer Ostlänken att byggas. Samtalen med Trafikverket handlar om att hitta alternativ som möter de behov som finns för att säkra regionens internationella tillgänglighet liksom arbetspendling på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.